ក្រុមហ៊ុន រស្មីសួគ៌ ហ្វាម៉ា

Website

Contact

016599496

Email

hor-chhun@hotmail.com

Headquarter

Phnom Penh

Industry

General Business

Overview

ក្រុមហ៊ុន រស្មីសួគ៌ ហ្វាម៉ា ជាក្រុមហ៊ុន នាំចូល និងចែកចាយឱសថ និង បរិក្ខាពេទ្យស្របច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Job Posted By ក្រុមហ៊ុន រស្មីសួគ៌ ហ្វាម៉ា